TRIẾT HỌC & TÂM LÝ HỌC

 

  1. https://www.ergophiljournal.org/

Ergo là một tạp chí triết học truy cập mở chấp nhận các tác giả nộp  bài báo khoa học về tất cả các chủ đề triết học và từ tất cả các truyền thống triết học. Tạp chí này bao gồm, trong số nhiều chủ đề khác: lịch sử triết học, công trình nghiên cứu về truyền thống phân tích lẫn truyền thống lục địa. Ergo mạnh mẽ cam kết tính đa dạng và đặc biệt hoan nghênh các bài báo của các thành viên thuộc các nhóm không đại diện trong triết học. Tạp chí được lưu trữ trực tuyến bởi Nhà Xuất bản Michigan, một chi nhánh của Thư viện Đại học Michigan.

  1. sciencepublishinggroup.com/j/ijp

Tạp chí Triết học (Quốc tế International Journal of Philosophy - IJP) là một tạp chí truy cập mở được bình duyệt xuất bản hai tháng một kỳ bằng ngôn ngữ tiếng Anh, cung cấp một diễn đàn để xuất bản các bài báo nghiên cứu khoa học và phê bình sách của các tác giả nổi tiếng thế giới về đủ loại đề tài triết học nhưng đặc biệt nhấn mạnh về Triết học Lục địa, Triết học Phân tích, Triết học So sánh Đông –Tây. Độc giả của tạp chí sẽ luôn cập nhật những vấn đề then chốt và các vấn đề của triết học phân tích đương  đại. Các chủ đề liên quan đến tạp chí này bao gồm nhưng không giới hạn: Triết học Thế kỷ 17, Mỹ học, Triết học Cổ đại, Triết học Ứng dụng, Triết học Hiện đại Sơ kỳ, Nhận thức luận, Chủ nghĩa hiện sinh, Chủ nghĩa Duy tâm Đức/Đức Quốc Duy tâm, Ấn độ từ thế kỷ thứ 5 đến 16, Logic, Siêu hình học, Triết học Đạo đức và Triết học Chính trị, Hiện tượng học, Chủ nghĩa thực dụng, Cấu trúc luận và hậu cấu trúc luận, và Truyền thống phân tích.

  1. https://content.sciendo.com/view/journals/kjps/kjps-overview.xml

 Kairos, Tạp chí Khoa học Triết học (Kairos. Journal of Philosophy & Science) là một tạp chí được bình duyệt truy cập mở do Trung tâm Triết học về Khoa học thuộc Đại học Lisbon (CFCUL) phát hành ba kỳ một năm (tháng Ba, tháng Sáu và tháng Mười Một). Tuân thủ các mục tiêu chính của CFCUL, Kairos có mục tiêu xuất bản nghiên cứu nguyên gốc và nhất quán trong các lĩnh vực Triết học về Khoa học và về Triết học và Khoa học. Với nghĩa đó, tạp chí chấp nhận các bài báo nghiên cứu về triết học được thúc đẩy bởi nghiên cứu khoa học cũng như các bài báo nghiên cứu khoa học có liên quan về triết học từ các lĩnh vực như siêu hình học, chính trị học, đạo đức, mỹ học, logic, triết học về ngôn ngữ, triết học tinh thần và nhận thức, triết học về toán học, triết học về vật lý, và triết học về sinh học.

  1. https://www.longdom.org/psychology-psychotherapy.html

Tạp chí Tâm lý học và Tâm lý trị liệu (Journal of Psychology and Psychotherapy - JPP) là một tạp chí bao quát trên diện rộng dựa trên hai nguyên lý chủ đạo: (1) Xuất bản những bài phê bình thú vị nhất về Tâm lý học và Tâm lý trị liệu, (2) Nhanh chóng phê bình và xuất bản các bài báo khoa học vì các mục đích nghiên cứu, giảng dạy và tham khảo. Đối tượng phục vụ chủ yếu của tạp chí là bác sĩ lâm sàng, bác sĩ, sinh viên, chuyên gia, nhà nghiên cứu, các cơ quan và tổ chức nghề nghiệp. Tạp chí Tâm lý học và Tâm lý trị liệu xuất bản các bài báo khoa học thuộc tất cả các lĩnh vực của Tâm lý học Nhận thức, Tâm lý học Hành vi, Tâm lý học Phân tích, Tâm lý học Lâm sàng, Tâm lý học Tội phạm, Tâm lý học Văn hóa, Tâm lý học Phát triển, Tâm lý học Giáo dục, Tâm lý học Tiến hóa, Tâm lý học Thực nghiệm, Tâm lý học Nhân văn, Tâm lý học Y khoa, Tâm lý học Âm nhạc, Tâm lý học Thần kinh, Tâm lý học Tích cực, và Tâm lý học Tâm linh. Tất cả các công trình  nghiên cứu được Nhà Xuất bản Longdom xuất bản theo các điều khoản của Giấy Phép Ghi công Tài sản Sáng tạo Công (Creative Commons Attribution License). JPP nhiệt liệt ủng hộ sáng kiến Truy cập Mở. Tất cả các bài báo khoa học sẽ được gán một mã nhận diện đối tượng số DOI do Cross Ref cung cấp. Tạp chí luôn duy trì các bài phê bình cập nhật về Tâm lý học và Tâm lý trị liệu. Các bài tóm tắt và toàn văn (định dạng HTML, PDF và XML) của tất cả các bài báo khoa học được xuất bản bởi tạp chí này có thể được truy cập miễn phí ngay sau khi xuất bản. 

  1. http://www.sciepub.com/journal/rpbs

Nghiên cứu các ngành Khoa học Tâm lý và Hành vi (Research in Psychology and Behavioral Sciences) là một tạp chí truy cập mở được bình duyệt nhanh chóng xuất bản những bài báo trong tất cả các lĩnh vực của các ngành khoa học học tâm lý và hành vi. Mục tiêu của tạp chí là cung cấp một nền tảng dành cho các nhà khoa học và các viện sĩ trên khắp thế giới thúc đẩy, chia sẻ, và thảo luận các vấn đề và những sự phát triển mới trong các lĩnh vực khác nhau của khoa học tâm lý và hành vi.

  1. American Journal of Applied Psychology:  Tạp chí Tâm lí học Ứng dụng của Mỹhttp://www.sciepub.com/journal/ajap 

Tạp chí Tâm lý học Ứng dụng của Mỹ (American Journal of Applied Psychology) là một tạp chí truy cập mở được bình duyệt nhanh chóng xuất bản những bài báo về tất cả các mặt của tâm lý học ứng dụng. Mục tiêu của tạp chí là cung cấp một nền tảng dành cho các nhà khoa học và các viện sĩ trên khắp thế giới thúc đẩy, chia sẻ và thảo luận các vấn đề và những diễn  biến mới khác nhau về tất cả các khía cạnh của tâm lý học ứng dụng.

  1. Psychology: Tạp chí Tâm lí học:  http://www.scirp.org/journal/psych/ 

Tâm lý học (Psychology) là một tạp chí quốc tế chuyên  nghiên cứu những thành tựu mới nhất trong tâm lý học. Mục tiêu của tạp chí này là cung cấp một nền tảng dành cho các tiến sĩ và viện sĩ trên khắp thế giới thúc đẩy, trao đổi và chia sẻ các vấn đề và những phát triển mới khác nhau trong các vấn đề liên quan đến tâm lý học. Tất cả các bản thảo phải được viết bằng tiếng Anh và phải trải qua một quá trình bình duyệt công bằng và nghiêm ngặt. Tạp chí xuất bản các bài báo nghiên cứu nguyên thủy bao gồm nhưng không giới hạn các lĩnh vực sau: Tâm lý học Hành vi,  Nền tảng Sinh học của Hành vi, Tâm lý học Lâm sàng, Tâm lý học Nhận thức, Tâm lý học Tham vấn, Tâm lý học Văn hóa, Tâm lý học Kinh tế, Tâm lý học Giáo dục, Tâm lý học Kỹ thuật, Tâm lý học Môi trường,  Đạo đức trong Tâm lý học, Tâm lý học Gia đình và Tâm lý học Cặp đôi , Tâm lý học Pháp chứng, Tâm lý học Sức khỏe …

  1. Australian Journal of Educational and Developmental Psychology:  Tạp chí Tâm lý học Giáo dục và Phát triển của Úc:   

https://www.newcastle.edu.au/about-uon/governance-and-leadership/faculties-and-schools/faculty-of-education-and-arts/school-of-education/school-research/ajedp/previous-issues