NGÔN NGỮ HỌC

 

 1. http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/index?journalid=195

Ngôn ngữ Anh, Văn học & Văn hóa English (Language, Literature & Culture - ELLC) là một tạp chí truy cập mở xuất bản hàng tháng các bài báo khoa học trong tất cả các lĩnh vực thuộc chủ đề này như là các nền văn học Châu Phi, thưởng thức văn học, nghiên cứu văn hóa, phong cách văn chương … Tạp chí xuất bản những bài báo khoa học nguyên thủy, các bài điểm báo và những bài báo nghiên cứu ngắn mà chưa nộp cho những nơi khác xem xét xuất bản. Tất cả các bài báo sẽ được xuất bản sẽ được bình duyệt. Các tác giả được khuyến khích nộp các công trình nghiên cứu nguyên thủy hoàn chỉnh và chưa từng được xuất bản. Tạp chí này xuất bản phiên bản trực tuyến, miễn phí truy cập và có thể tải xuống. Những chủ đề liên quan đến tạp chí này bao gồm nhưng không giới hạn: Văn học Úc, Văn học Canada, Văn học Caribê, Văn học Anh Ấn, Văn học NiuZilân, Văn học Anh Pakistan, Thể thao và Tiêu khiển của Anh, Tiếng Anh là Ngôn ngữ Toàn Cầu, Sự Phổ biến của tiếng Anh Hiện đại, những Từ Vay mượn tiếng Anh và Sao phỏng; mượn dịch trong các Ngôn ngữ Khác, Kiến trúc và Nhà vườn Anh, Tiểu thuyết Anh, Thi ca Anh, Ẩm thực Anh, Văn hóa Dân gian Anh, các Họ của Người Anh, Âm nhạc Anh, Nghệ thuật Biểu diễn Anh, Triết học Anh, và Tôn giáo Anh.

 1. https://www.eajournals.org/journals/british-journal-of-english-linguistics-bjel/  Tạp chí Ngôn ngữ học Ngôn ngữ Anh của Anh (British Journal of English Language Linguistics - BJELL) là một tạp chí quốc tế được bình duyệt do Trung tâm Đào tạo và Phát triển Nghiên cứu Châu Âu, Vương Quốc Anh điều hành. BJELL xuất bản những  bài báo mang tính cống hiến nguyên thủy trong nghiên cứu ngôn ngữ học từ các dữ liệu thu được từ ngôn ngữ Anh. Phạm vi của tạp chí này bao gồm những bài báo khoa học trong các bối cảnh lý thuyết và phương pháp luận rộng lớn nhấn mạnh tính học thuật mới về mặt lý luận và công nghệ. BJELL xuất bản nghiên cứu và phân tích trong các lĩnh vực khác nhau bao gồm ngôn ngữ học xã hội, lịch sử tiếng Anh, ngôn ngữ học Corpus /Ngôn ngữ học Khối liệu, phương ngôn học, Ngữ pháp tiếng Anh. Tạp chí cũng xuất bản phê bình sách mà độc giả có thể quan tâm. Các bài báo khoa học nộp cho tập chí này phải là bài bài nguyên thủy/nguyên gốc, và không được các tạp chí khác xem xét. Tạp chí này phát hành cả bản in lẫn bản điện tử. Phiên bản điện tử của tạp chí này truy cập miễn phí và có thể tải xuống được.
 2. http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/index?journalid=501Tạp chí Ngôn ngữ và Ngôn ngữ học Quốc tế (International Journal of Language and Linguistics - IJLL) là một tạp chí học thuật quốc tế tập trung vào nghiên cứu ngôn ngữ ngay trong khuôn khổ của ngôn ngữ học đương thời. Tạp chí đề cập đến các mặt đồng đại và lịch đại của nghiên cứu ngôn ngữ và xuất bản các bài báo có chất lượng cao nhất góp phần quan trọng giúp chúng ta hiểu biết về cấu trúc và sự phát triển của ngôn ngữ. Tạp chí bao gồm cả những chủ đề lý thuyết lẫn ứng dụng trong nghiên cứu ngôn ngữ, giảng dạy ngôn ngữ học và ngôn ngữ. Các chủ đề liên quan đến tạp chí này bao gồm nhưng không giới hạn: ngôn ngữ học ứng dụng, truyền thông, ngôn ngữ học đối chiếu, ngôn ngữ học tính toán, ngôn ngữ học mô tả, phân tích diễn ngôn, ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Pháp, ngôn ngữ học đại cương, ngôn ngữ Đức, ngôn ngữ học lịch sử, lịch sử ngôn ngữ, giáo trình nhập môn, thụ đắc ngôn ngữ, học ngôn ngữ thứ hai, ngôn ngữ và giới tính, ngôn ngữ và toàn cầu hóa, ngôn ngữ và luật, giáo dục & giảng dạy ngôn ngữ, hỗn hợp, hính thái học, triết học, âm vị học và ngữ âm học, diễn ngôn chuyên ngành, ngôn ngữ tâm lý học, các phương pháp nghiên cứu, ngữ nghĩa học, ngữ nghĩa học và ngữ dụng học, ngôn ngữ học xã hội, tu từ học, cú pháp, và ngôn ngữ học lý thuyết.
 3. https://www.eajournals.org/journals/european-journal-of-english-language-and-literature-studies-ejells/

 Tạp chí Nghiên cứu Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ học Quốc tế (International Journal of English Language and Linguistics Research - IJELLR ) là một tạp chí được bình duyệt quốc tế do Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Phát triển Châu Âu (ECRTD), Vương Quốc Anh xuất bản vào tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12. IJELLR hoan nghênh các bài báo nghiên cứu về Nguồn gốc ngôn ngữ, Ký hiệu & biểu tượng, Sự lĩnh hội ngôn ngữ của trẻ em, Sự thay đổi và lịch sử ngôn ngữ bao gồm Từ nguyên học, Cấu trúc từ, Cấu trúc câu, Khái niệm tính chính xác, Âm của ngôn ngữ, Cách phiên âm, Phương thức nói và viết, Phân tích diễn ngôn và đàm thoại không có bản viết sẵn, Phỏng vấn theo kịch bản, Lối nói theo gợi ý, Phương ngữ, Văn học & Ngôn ngữ ẩn dụ, Truyền hình và truyền thanh, Báo chí, Quảng cáo, Tuyên truyền, Tu từ học, Tiếng Anh giản dị & Lối văn cầu kỳ, Hiệu đính và viết đúng phong cách, Ngôn ngữ học nghiên cứu: Ngôn ngữ học tính toán, Ngôn ngữ học so sánh, Ngôn ngữ học đối chiếu, Ngôn ngữ học Corpus /Ngôn ngữ học khối liệu, Phương ngôn học, Ngôn ngữ học hình sự, Ngữ pháp, Ngôn ngữ học lịch sử, Lý luận dạy tiếng, Học ngôn ngữ, Giảng dạy ngôn ngữ, Ngôn ngữ chuyên ngành, Từ vựng học, Hình thái học, Ngôn ngữ học tư duy, Phép chính tả, Ngữ âm học, Âm vị học, Ngữ dụng học, Ngữ nghĩa học, Ngôn ngữ học xã hội, Phong cách học …

 1. https://www.eajournals.org/journals/european-journal-of-english-language-and-literature-studies-ejells/

 Tạp chí Châu Âu về Nghiên cứu Văn học và Ngôn ngữ Anh (European Journal of English Language and Literature Studies - EJELLS) là một tạp chí quốc tế được bình duyệt do Trung tâm Châu Âu Đào tạo và Phát triển Nghiên cứu, Vương Quốc Anh điều hành. EJELLS xuất bản những bài báo mang tính cống hiến nguyên thủy trong nghiên cứu Văn học từ các dữ liệu rút ra từ ngôn ngữ Anh. Quy mô của tạp chí này bao gồm những bài báo nghiên cứu trong các bối cảnh lý thuyết và phương pháp luận chú trọng nhưng không giới hạn những chủ đề sau: các nền văn học viết bằng ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ học xã hội Anh, nghiên cứu dịch thuật ngôn ngữ học tiếng Anh và các lĩnh vực có liên quan. Tạp chí cũng xuất bản những bài phê bình sách có thể thu hút sự quan tâm của độc giả. Các bài báo khoa học nộp cho tạp chí này phải có tính nguyên gốc và chưa được bất cứ tạp chí nào khác xem xét. Tạp chí phát hành cả phiên bản in và phiên bản điện tử. Phiên bản điện tử của tạp chí truy cập miễn phí và có thể tải xuống.

 1. http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/index?journalid=357

 Nghiên cứu Truyền thông và Ngôn ngữ học (Communication and Linguistics Studies - CLS) là một tạp chí quốc tế được bình duyệt, nguồn mở phát hành hai tháng một kỳ xuất bản những bài báo nghiên cứu nguyên gốc và có chất lượng cao và các bài phê bình sách đóng góp một cách đầy đủ vào cuộc tranh luận hiện tại về các phương diện lý thuyết lẫn thực hành của ngôn ngữ học và truyền thông (tất cả diễn ngôn) trong các văn bản và các cuộc nói chuyện. Sứ mệnh của CLS  là mở rộng nền tảng kiến thức của độc giả tạp chí một cách hết sức ấn tượng và để làm được như vậy, tạp chí chỉ phải tập trung vào những bài báo khoa học nằm trong phạm vi hoạt động của tạp chí. Các chủ đề liên quan đến tạp chí này bao gồm nhưng không giới hạn:  Phân tích diễn ngôn phê phán, Cú pháp học và Ngữ nghĩa học, Ẩn dụ ngữ pháp, Ngôn ngữ và Văn hóa, Tu từ học và các Chiến lược về sử dụng biện pháp tu từ, Ngôn ngữ và Toàn cầu hóa, Ngôn ngữ học đối chiếu, Ngôn ngữ học chức năng hệ thống, Ngôn ngữ Anh và ngôn ngữ học, Ngữ âm và Âm vị học, Ngôn ngữ học so sánh, Hình thái học, Ngôn ngữ học tiếng Anh ứng dụng, Nghiên cứu ngôn ngữ, Nghiên cứu truyền thông, Phân tích diễn ngôn, Nghiên cứu chính trị, Ngôn ngữ học, Kỹ năng học ngôn ngữ, Ngôn ngữ học xã hội, TEFL-  Giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ, các phương pháp dạy học  và v.v…

 1. http://ejournals.ukm.my/3l/index

3L: Ngôn ngữ, Ngôn ngữ học, Văn học 3L® Tạp chí Đông Nam Á về Nghiên cứu Ngôn ngữ Anh (3L®: Language, Linguistics, Literature® The Southeast Asian Journal of English Language Studies) là một tạp chí quốc tế được bình duyệt được Scopus lập chỉ mục do UKM Press xuất bản vào tháng Ba, tháng Sáu, tháng Chín và tháng Mười Hai. Tạp chí này cam kết khám phá và nhấn mạnh các số phst hành về rất nhiều lĩnh vực của ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ học và văn chương đặc biệt là trong bối cảnh Đông Nam Á.

 1. https://www.eajournals.org/journals/international-journal-of-english-language-teaching-ijelt/

Tạp chí Quốc tế Giảng dạy Ngôn ngữ Anh (International Journal of English Language Teaching - IJELT) là một tạp chí quốc tế được bình duyệt được điều hành bởi Trung tâm Đào tạo và Phát triển Nghiên cứu Châu Âu, Vương Quốc Anh. IJELT hướng đến báo cáo những đóng góp nghiên cứu nguyên gốc và thực nghiệm chất lượng cao vì lợi ích của giáo viên và các nhà nghiên cứu trong Lĩnh vực Giảng dạy Tiếng Anh. Phạm vi của tạp chí bao gồm lý thuyết và thực hành trong việc giảng dạy, học tập ngôn ngữ tiếng Anh,  giáo dục và đào tạo giáo viên ngôn ngữ, giảng dạy tiếng Anh như là một ngoại ngữ. Tạp chí cũng xuất bản các bài phê bình sách có khả năng thu hút sự quan tâm của độc giả. Các bài báo khoa học nộp cho tạp chí phải là công trình nguyên gốc và chưa được tạp chí nào khác xem xét. Tạp chí được xuất bản cả bản in lẫn phiên bản điện tử. Phiên bản điện tử của tạp chí  truy cập miễn phí và có thể tải xuống.

 1. https://www.ijllnet.com/

Tạp chí Quốc tế về Ngôn ngữ và Ngôn ngữ học (International Journal of Language and Linguistics - IJLL) là một tạp chí quốc tế truy cập mở và được phản biện kín hai chiều do Trung tâm Thúc đẩy Ý tưởng (CPI), Hoa Kỳ xuất bản. Mục tiêu chính của IJLL là nhằm tạo ra một diễn đàn dành cho các học giả, viện sĩ hàn lâm và các nhà nghiên cứu quốc tế chia sẻ những tư tưởng đương thời trong các lĩnh vực ngôn ngữ, văn học và ngôn ngữ học. IJLL nhằm thúc đẩy những công trình  nghiên cứu liên ngành về ngôn ngữ, văn học và ngôn ngữ học, do đó đã trở thành tạp chí quốc tế hàng đầu về ngôn ngữ, văn học và ngôn ngữ học trên thế giới. Tạp chí xuất bản những bài báo nghiên cứu về tất cả các lĩnh vực của ngôn ngữ, văn học và ngôn ngữ học như là những quy tắc cơ bản của các ngôn ngữ, ELT, âm và từ của ngôn ngữ, cấu trúc và ngữ nghĩa, ngôn ngữ và giới tính, ngôn ngữ học xã hội, Cú pháp Tiếng Anh, ngôn ngữ học lịch sử/ngôn ngữ học lịch đại, nguồn gốc/sự tiến hóa của ngôn ngữ, ngôn ngữ học thực nghiệm, âm vị học, ngôn ngữ có nguy cơ bị xóa sổ/ ngôn ngữ thiểu số, ngôn ngữ và bản chất, các chiến lược giao tiếp, nhân học ngôn ngữ, phân tích ngôn ngữ học, các phương pháp chuyên ngành về ngôn ngữ học, ngôn ngữ học ứng dụng, ngữ âm, hình thái học, diễn ngôn văn học, phương pháp  nghiên  cứu văn học, kỹ năng viết sáng tạo, kỹ năng viết có tư duy phản biện, văn học Anh, văn học Mỹ văn học thế giới và nhiều chủ đề khác.

 1. https://www.glossa-journal.org/

Glossa là tạp chí chuyên về Ngôn ngữ học Đại cương. Tạp chí xuất bản những bài báo khoa học từ tất cả các lĩnh vực của ngôn ngữ học miễn là chúng bao gồm những  đề xuất lý thuyết làm sáng tỏ bản chất của ngôn ngữ và khả năng ngôn ngữ. Các bài báo phải thu hút sự quan tâm của tất cả các nhà ngôn ngữ học, cho dù chuyên môn của họ là gì. Tạp chí không ưu ái học thuyết hay khuynh hướng ngôn ngữ học cụ thể nào cả. Các bài báo khoa học được phép xuất bản phải được tuyển chọn nghiêm ngặt trên cơ sở chất lượng khoa học và danh tiếng học thuật. Đây là tạp chí truy cập mở hoàn toàn, không có các rào cản xuất bản. Tạp chí nhận được sự ủng hộ hoàn toàn về tài chính của LingOA với nguồn ngân sách dài hạn do Thư viện Mở các ngành Nhân văn Open Library of Humanities (OLH) cung cấp.

 1. https://www.jlls.org/index.php/jlls Tạp chí Nghiên cứu Ngôn ngữ và Ngôn ngữ học (Journal of Language and Linguistics Studies - JLLS) là một tạp chí phản biện kín hai chiều chuyên nghiệp có mục tiêu thu hút không chỉ các học giả của Thổ Nhĩ Kỳ mà còn học giả của toàn bộ cộng đồng học thuật và chuyên gia khác nhau. Tạp chí cung cấp một nền tảng dành cho các cách tiếp cận về lý thuyết và chủ đề khác nhau đối với việc dạy ngôn ngữ  và ngôn ngữ học.
 2. http://ngonnguhoc.org/index.php?option=com_content&view=category&id=29&Itemid=39
 3. https://linguistlist.org/sitemap.cfm
 4. http://libraryguides.missouri.edu/c.php?g=28254&p=174017
 5. http://www.kwary.net/linguistics/gl.htm
 6. https://www.montclair.edu/chss/linguistics/useful-linguistics-links/
 7. Open Journal of Modern Linguistics: Tạp chí Mở Ngôn ngữ học Hiện đại: http://www.scirp.org/journal/ojml/
 8. Journal of Linguistics and Literature: Tạp chí Ngôn ngữ học và Văn học  http://www.sciepub.com/journal/jll 
 9. https://www.engvid.com/

Engvid.com giúp người học học tiếng Anh miễn phí với 1.442 bài học định dạng video do các giáo viên bản xứ có kinh nghiệm giảng dạy. Người học có thể tham gia các lớp học ngữ pháp tiếng Anh, từ vựng, phát âm, TOEIC, IELTS, TOEFL, tiếng Anh thương mại, đọc hiểu, văn hóa và lời khuyên, luyện thi, thành ngữ, tiếng lóng, nói, viết … Người học có thể chọn học theo các trình độ khác nhau: sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Engvid.com cung cấp các tài nguyên và tài liệu tham khảo miễn phí dành cho học sinh, sinh viên và giáo viên tiếng Anh. Toàn bộ tài liệu trên trang này đều có thể tải xuống và in ấn được. Hãy tham gia cùng với hàng triệu người học tiếng Anh như một ngoại ngữ trên khắp thế giới – những người đang nâng cao tiếng Anh của mình mỗi ngày cùng với Engvid.com .

 1. https://www.learnenglish.de/

Mạng lưới Học tiếng Anh (The Learn English Network) là một tổ chức phi lợi nhuận đăng ký ở Vương Quốc Anh. Tổ chức này đã hỗ trợ người học và giáo viên tiếng Anh như một ngoại ngữ kể từ năm 1999. The Learn English Network cung cấp các học phần ngữ pháp tiếng Anh và từ vựng tiếng Anh chuyên sâu của người Anh cùng với một tạp chí tiếng Anh miễn phí, nhật ký, trò chơi, bài học, các bài kiểm tra và kiến thức về văn hóa, truyền thống và phong tục của người Anh. Bằng cách sử dụng các công nghệ web tiên tiến nhất, The Learn English Network bao gồm một loạt các kỹ năng tiếng Anh. Trang web này chứa đựng rất nhiều tài nguyên giúp người học học tiếng Anh miễn phí trực tuyến, bao gồm hỗ trợ kỹ năng nghe và phát âm cùng với các học phần về những điểm cơ bản của tiếng Anh, phát âm, ngữ pháp và các hoạt động như là trò chơi, bài trắc nghiệm, và câu đố. Ngoài ra, còn có một học phần từ vựng chuyên sâu kèm theo hình ảnh, âm thanh và các học phần về văn hóa, phong tục và truyền thống của người Anh. Học phần dành cho giáo viên là nỗ lực của tác giả muốn chia sẻ kinh nghiệm cũng như tư vấn về cách thức sử dụng trang web này để làm phong phú bài học cùng với giáo án và các tài liệu phát tay. Trang The Learn English Online có các bài học tiếng Anh miễn phí cho người bắt đầu học. Tạp chí tiếng Anh Miễn phí trao cho người học cơ hội đọc và nghe tài liệu mới hàng tháng.

 1. https://www.examenglish.com/

Trang web này dành cho những người luyện thi tiếng Anh. Trang web cung cấp những bài kiểm tra luyện thi trực tuyến miễn phí dành cho tất cả các kỳ thi quốc tế quan trọng về tiếng Anh như một ngoại ngữ: các bài kiểm tra TOEIC, IELTS, TOEFL và các kỳ thi Cambridge như là Advanced (CAE), First (FCE), Key (KET)Preliminary (PET). Người học cũng có thể làm các bài kiểm tra luyện thi như PTE Academic, PTE General và Michigan. Tất cả mọi người không phân biệt tuổi tác, giới tính, chủng tộc, quốc tịch hoặc tôn giáo đều có thể tiếp cận các bài luyện thi tiếng Anh này. Các bài kiểm tra luyện thi và các tài liệu khác trên trang web này được thiết kế để sử dụng miễn phí chỉ trong môi trường trực tuyến. Người dùng không được phép tải bất cứ tài liệu luyện thi nào hoặc tái phát hành tài liệu đó dưới bất cứ hình thức  nào hay trên bất cứ trang web nào khác.Toàn bộ tài liệu luyện thi, các câu hỏi ôn thi và phần mềm đều được luật bản quyền quốc tế bảo hộ.

 1. https://www.busuu.com

Busuu là cộng đồng lớn nhất thế giới về học ngôn ngữ, cung cấp các khóa học bằng 12 ngôn ngữ khác nhau (tiếng Anh, tiếng Tây ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Ba Lan, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Nga và tiếng Ả Rập) trên web và các thiết bị di động cho hơn 90 triệu người học trên khắp thế giới. Người học có thể ghi danh miễn phí hoặc đăng ký tư cách hội viên cao cấp để khám phá các nét đặc trưng chẳng hạn như là các bài học ngữ pháp nâng cao, phương thức học phi trực tuyến, chứng chi giáo dục McGraw-Hill. Công ty Busuu được thành lập bởi Bernhard NiesnerAdrian Hilti vào năm 2008. Busuu nhanh chóng trở thành thương hiệu toàn cầu được công nhận về giảng dạy ngôn ngữ với trên 90 triệu người dùng trên khắp thế giới. Busuu cung cấp 12 khóa học ngôn ngữ khác nhau về bốn kỹ năng ngôn ngữ chính: đọc, viết, nghe, nói từ cấp độ sơ cấp đến tiền trung cấp. Bằng công thức gồm khóa học ngôn ngữ chất lượng cao kết hợp với thực hành với người nói ngôn ngữ bản xứ, Busuu cho phép người học thực hành các kỹ năng ngôn ngữ trực tiếp với người nói bản xứ trên toàn thế giới. Người học có thể gửi bài tập viết của mình đến một người bản xứ nói ngôn ngữ anh ta đang học. Người học sẽ nhận được thông tin phản hồi cá nhân hóa về các bài tập của mình và làm quen với mọi người trên khắp thế giới. Người học có thể thêm người hiệu chỉnh yêu thích của mình làm bạn để nhận các thông tin phản hồi trong tương lai. Ngược lại, người học cũng có thể sửa bài cho những người học Busuu khác bằng tiếng mẹ đẻ của mình.

 1. Live Lingua:    https://www.livelingua.com/ Live Lingua, bộ sưu tập lớn nhất trên Internet các tài liệu học ngôn ngữ miễn phí, cung cấp hàng ngàn cuốn sách điện tử miễn phí, các đĩa thu âm và các tài liệu viđêo học ngoại ngữ miễn phí với hơn 130 ngôn ngữ khác nhau. Đây cũng là một trong những trang web thân thiện với người dùng nhất, tổ chức các khóa học ngôn ngữ phục vụ cộng đồng của  Học viện Dich vụ Đối ngoại Hoa Kỳ, do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sáng lập.
 2. com:  http://www.learnalanguage.com/  Learnalanguage.com  là một trang web có các đường liên kết đến các nguồn tài nguyên phong phú về và bằng 19 ngôn ngữ khác nhau. Người học có thể học hơn 1400 từ bằng ngôn ngữ thứ hai (ngôn ngữ đích) miễn phí kèm theo danh sách từ vựng và các biểu đồ cách chia động từ và ngoài ra còn có nhiều thứ khác có thể học miễn phí bằng 9 thứ tiếng  trong đó Learnalanguage.com duy trì các khóa học trên nền tảng Web của mình.
 3. Surface Languages:  http://www.surfacelanguages.com/   Surface Languages  duy trì một cơ sở dữ liệu các tài nguyên học trực tuyến miễn phí cũng như các khóa học thu âm dành cho những người bắt đầu học tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, tiếng Pháp và tiếng Phần Lan.
 4. Internet Polyglot:  https://www.internetpolyglot.com/   Internet Polyglot cung cấp nhiều loại tài nguyên tương tự như những trang được liệt kê trên đây. Có phải các bạn đã nói tiếng Tây Ban Nha và cũng muốn bắt đầu học tiếng Bồ Đào Nha không? Chỉ cần chọn “Tiếng Tây Ban Nha” cho ngôn ngữ các bạn đang nói, và bắt đầu bằng một bài tập luyên trí óc phức hợp để củng cố một ngôn ngữ trong khi tạo dựng một ngôn ngữ khác.
 5. MIT Open Courseware (Học liệu Mở MIT): https://ocw.mit.edu/courses/global-studies-and-languages/   MIT là một trong những đại học đưa nội dung khóa học của mình phổ biến trực tuyến trước khi nó cũ. Dưới chuyên mục Nghiên cứu Toàn cầu và Ngôn Ngữ của trang Web Học liệu Mở của mình, các bạn sẽ tìm thấy các khóa học từ Tiếng Trung II đến Chính trị học Tiếng Pháp Đương đại, tất cả các khóa học được thiết kế nhằm giúp các bạn không chỉ tương tác với ngôn ngữ các bạn đang học mà còn tương tác với bối cảnh văn hóa rộng lớn hơn của ngôn ngữ đó.
 6. EdX:  https://www.edx.org/course?subject=Language     EdX  là một trong những trang web có các khóa học trực tuyến mở khổng lồ. Các bạn có thể tham gia nhiều khóa học ở cấp độ đại học, được các giáo sư của các trường đại học hàng đầu tạo ra và giảng dạy. Là một người học ngôn ngữ, các bạn có thể cân nhắc theo học một lớp chuyên về ngôn ngữ, hoặc nếu các bạn có trình độ nâng cao hơn, cân nhắc theo một khóa học bằng ngôn ngữ đích (ngôn ngữ thứ hai). Ví dụ, ngay bây giờ các bạn có thể đăng kí học miễn phí lớp học đại số hoàn toàn bằng tiếng Pháp!
 7. Omniglot: http://www.omniglot.com/    Omniglot nên xuất hiện trên thanh bookmarks của trình duyệt của các bạn. Đây là Bách khoa từ điển trực tuyến về các hệ thống văn bản và các ngôn ngữ giống như Wikipedia về tất cả các ngôn ngữ  và ngôn ngữ học. Không chỉ cung cấp thông tin về ngôn ngữ học và văn hóa bằng khẩu ngữ về hàng trăm ngôn ngữ trên thế giới, nó còn cung cấp các bài học viđêo miễn phí. Trong trang “Khóa học”, Omniglot  duy trì danh sách rất nhiều đường liên kết đến các tài nguyên học tập dành cho các ngôn ngữ cụ thể, hầu hết trong số đó miễn phí.
 8. BBC Learning English:   http://www.bbc.co.uk/learningenglish/    Đây là trang web học tiếng Anh miễn phí của BBC, Thông tấn xã Quốc gia của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. BBC Learning English đã giảng dạy tiếng Anh cho khán giả toàn cầu kể từ 1943, cung cấp các tài liệu giảng dạy tiếng Anh đa phương tiện đáp ứng nhu cầu của người học trên khắp thế giới.
 9. Tài liệu Tiếng Anh Chuyên ngành

http://sfle.ueh.edu.vn/mod/page/view.php?id=509    Đây là trang web của Khoa Ngoại ngữ Kinh tế thuộc trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Trang web này cung cấp một số tài liệu tiếng Anh chuyên ngành kinh tế, luật …. đã được số hóa và có thể tải xuống được.

 1. Easy World of English: http://easyworldofenglish.com/Default.aspx     Nhà sáng lập Marco Castillo, Thạc sĩ Giáo dục Đại Học TESOL Hunter cùng với nhiều giáo viên và nhà thiết kế đã cùng cộng tác để thiết kế Easy World of English (EWE) nhằm giúp cả giáo viên lẫn người học trong việc giảng dạy và học tiếng Anh. Hệ thống này đã được thiết kế theo cách cho phép người học đạt được tiến bộ theo tốc độ do mình đặt ra, học lại một bài học nhiều lần nếu cần thiết và có thể học từ vựng mà không cần phải dịch. Các bài tập đọc, viết ngữ pháp và nghe chuyên sâu ở nhiều mức độ cho phép người học nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình. Đối với giáo viên, Easy World of English (EWE)  là một nguồn tài nguyên giúp người học của họ  nâng cao hơn nữa các kỹ năng tiếng Anh. Nhiều hoạt động đọc, viết và nghe đã được phát triển dành cho người mới học, người học có trình độ trung cấp và cao cấp.
 2. English Language Teaching:

https://elt.oup.com/?cc=vn&selLanguage=en Đây là trang Web của Nhà xuất bản Đại học Oxford. Bên cạnh những danh mục sách Nhà xuất bản Đại học Oxford  phát hành, người dùng sẽ tìm thấy nhiều tài nguyên liên quan đến việc dạy và học ngôn ngữ tiếng Anh trong các chuyên mục: Câu lạc bộ của Giáo viên Oxford (Oxford Teachers' Club) và Ngân hàng Học liệu (Learning Resources Bank). Nếu các bạn là giảo viên, các bạn hãy tham gia vào  Câu lạc bộ của Giáo viên Oxford và truy cập các Trang dành cho Giáo viên (Teacher's Sites) để có thêm các nguồn tài nguyên hỗ trợ cho công tác giảng dạy trên lớp của các bạn. Nếu bạn là người học, các bạn hãy sử dụng các Trang dành cho Học sinh (Student's Sites) có thêm nhiều trò chơi  tương tác, các hoạt động thực hành và các bài tập tương tác trực tuyến.

 1. IELTS:http://ielts-simon.com/    Đây là trang Web của Thầy Simon Corcora, một cựu giám khảo IELTS. Thầy hiện đang mở các khóa luyện thi IELTS ở Manchester, Vương Quốc Anh. Trang web này tổng hợp các kỳ thi IELTS từ nhiều nơi trên thế giới với giao diện thân thiện, dễ nhìn. Nội dung website được cập nhật thường xuyên, phù hợp cho người học muốn chinh phục 7.0 IELTS trở lên. Mục đích của trang web này là cung cấp những lời khuyên hay về kỳ thi IELTS, và đồng thời giúp người học nâng cao các kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh của họ. Người học có thể bắt đầu học bất cứ bài học nào, không có thứ tự bài học đặc biệt. Thầy Simon viết một bài học ngắn mỗi ngày bởi vì việc luyện tập hàng ngày thì quan trọng. Người học hãy sử dụng “những nhận xét” để giao tiếp với Thầy Simon và các học viên khác.
 2. IELTSForFree:https://ieltsforfree.com/ Đây là trang web hữu ích do ông Patrick cùng với vợ điều hành giúp những người quan tâm đến việc học và luyện thi IELTS miễn phí. Người học có thể tìm thấy nhiều bài học và bài kiểm tra thực hành IELTS kèm theo các bài tập và các nguồn tài nguyên đề cập đến từng lĩnh vực của IELTS. Tất cả hoàn toàn miễn phí.
 3. The French Experiment: https://www.thefrenchexperiment.com/   Các bài học, câu chuyện, và các bài phê bình bằng tiếng Pháp miễn phí!
 4. London Speaks French: http://www.lsfrench.com/beginners2.html    Các bài học từ vựng và ngữ pháp kèm theo công cụ phát âm hữu ích để so sánh đối chiếu giọng của các bạn với giọng người bản xứ.
 5. Deutsch-lernen.com:    https://www.deutsch-lernen.com/  Với 10 bài học dành cho người bắt đầu học miễn phí và 24 bài học ngữ pháp cao cấp, nguồn tài nguyên miễn phí này là khởi điểm tuyệt vời dành cho những người bắt đầu học và những ai bị ngữ pháp Tiếng Đức mang tiếng khó và dễ gây nản lòng đe dọa. 
 6. DeutschAkademie:   http://www.dw.com/en/learn-german/german-courses/s-2547  Deutschkurse trực tuyến của cơ quan truyền hình quốc tế Đức cung cấp các khóa học miễn phí theo các cấp độ từ sơ cấp đến cao cấp.
 7. com:     https://studyspanish.com/    Với nguồn thông tin bât tận và các bài học về tất cả các phương diện của ngôn ngữ Tây Ban Nha, trang web này là kho tàng ngôn ngữ học bằng tiếng Tây Ban Nha và là một mỏ vàng đối với người học.
 8. LingusTV:  http://www.lingus.tv/   Các bạn hãy xem các viđêo dành cho ngưòi bắt đầu học, người có trình độ trung cấp và cao cấp bằng tiếng Tây Ban Nha kèm theo phụ đề nếu cần.
 9. Spanish Games:     http://www.spanish-games.net/:   Hãy học tiếng Tây ban Nha thông qua  các trò chơi từ vựng tương tác, vui nhộn.
 10. 123 Teach Me:   https://www.123teachme.com/  Siêu tài nguyên dành cho nhiều thứ liên quan đến tiếng Tây Ban Nha bao gồm các trò chơi, các khóa học trực tuyến miễn phí, từ vựng trong ngày và bảng chia động từ hữu ích.
 11. http://www.chinese-tools.com/learn/chinese Cung cấp khóa học trực tuyến gồm 40 bài học có diễn đàn người học và từ điển tiếng Trung.
 12. Zhongwen Red:   http://www.zhongwenred.com/ Các bài học từ vựng và văn hóa theo ngữ cảnh theo định dạng giống đàm thoại.
 13. Japanese Online:    http://www.japanese-online.com/  Nguồn tài nguyên dành cho người mới học đơn giản có 04 đơn vị bài học nói về những vấn đề cơ bản, các định ngữ theo chủ đề, cấu trúc câu và các truyền thống của người Nhật.
 14. Easy Japanese: http://www.easyjapanese.org/  Thẻ Flash và các trò chơi hướng đến việc học viết và nói tiếng Nhật.
 15. NHK World  https://www.nhk.or.jp/lesson/english/   Cơ quan truyền hình công Nhật bản duy trì tạp chí trực tuyến của mình bao gồm các bài học ngôn ngữ, các đoạn ghi âm thanh và các nguồn tài nguyên viđêo dành cho người học.
 16. Learn Portuguese with Rafa: https://www.learn-portuguese-with-rafa.com/free-portuguese-lessons.html

 Ngoài việc cung cấp các bài học mang tính giới thiệu về nhiều điều như đếm và gọi món thức ăn, Rafa duy trì một thanh bên có rất nhiều các đường liên kết về mọi thứ từ công thức nấu các món ăn truyền thống đến tiến hành kinh doanh bằng tiếng Bồ Đào Nha.

 1. Todo Mundo Pod: http://www.todomundopod.com/en/  Một Postcast lí thú có trụ sở ở São Paulo cung cấp các mẹo học cơ bản bằng tiếng Anh và những phần còn lại là bằng tiếng Bồ Đào Nha Brazil xinh đẹp.
 2. Practice Portuguese:  https://www.practiceportuguese.com/   Với những ai theo đuổi việc học tiếng Bồ Đào Nha Châu Âu, hãy bắt đầu bằng Podcast thực hành Tiếng Bồ Đào Nha miễn phí này.
 3. Really Learn Portuguese: http://reallylearnportuguese.com/   Podcasts và thẻ Flash dành cho những người mới học, người học trình độ trung cấp và cao cấp Tiếng Bồ Đào Nha..