KHOA HỌC XÃ HỘI

 

 1. http://jirfp.com/

    Tạp chí Quan hệ Quốc tế và Chính sách Đối ngoại (Journal of International Relations and Foreign Policy) là một tạp chí quốc tế được bình duyệt do Viện Nghiên Cứu Phát triển Chính sách Hoa Kỳ xuất bản. Nội dung được bình duyệt của tạp chí đề cập đến rất nhiều vấn đề khác nhau thuộc Quan hệ Quốc tế,  các chủ đề và các học thuyết thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới. Tạp chí xuất bản những bài báo về chính trị thế giới đương đại và nền kinh tế chính trị thế giới từ nhiều phương pháp luận và các cách tiếp cận khác nhau. Tạp chí này tìm kiếm những bản thảo nguyên gốc cung cấp các phân tích thực nghiệm dựa theo lý thuyết về những vấn đề trong quan hệ quốc tế và kinh tế chính trị quốc tế cũng như  phân tích dựa trên lý thuyết nguyên gốc hoặc phân tích dựa trên khái niệm. Tạp chí này tuân thủ quy trình phản biện kín hai chiều.

 1. https://journals.openedition.org/irpp/ Tạp chí Quốc tế Phê bình Chính sách Công (International Review of Public Policy - IRPP) là một tạp chí truy cập mở, miễn phí cho các tác giả của tạp chí cũng như độc giả. IRPP là tạp chí có chất lượng tốt nhất của hiệp hội chính sách công quan trọng nhất thế giới trong các ngành khoa học xã hội - Hiệp hội Chính sách Công Quốc tế (IPPA). Tạp chí này chuyên nâng cao kiến thức về chính sách công trong các khu vực, các quốc gia và vùng khác nhau trên thế giới. Tạp chí chấp nhận các bài báo khoa học nộp với số lượng từ giới hạn là 10.000 từ, bao gồm các tài liệu tham khảo, các ghi chú cuối trang, bảng và biểu đồ. Tạp chí lưu trữ các nghiên cứu đóng góp về lý thuyết về quy trình chính sách, các kiểm định thực nghiệm về các mô hình, việc thiết lập chương trình nghị sự, các quyết định, các công cụ chính sách, các loại chính sách, thay đổi chính sách, thực thi chính sách, đánh giá & thẩm định, và nhiều vấn đề khoa học-xã hội khác xoay quanh chính sách công. IRPP xuất bản cả những nghiên cứu so sánh và các nghiên cứu trường hợp đơn lẻ. Về mặt phương pháp luận, tạp chí hoàn toàn mở đối với các phương pháp cá nhân (chẳng hạn các thực nghiệm, số liệu thống kê, các phương pháp định lượng và diễn giải) cũng như những đóng góp của các phương pháp hỗn hợp.

 

 1. https://www3.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/ Tạp chí Học thuật Chính sách Công và Quản trị Công (The academic journal Public Policy and Administration) là một tạp chí truy cập mở có mục tiêu khuyến khích nghiên cứu khoa học hướng đến tìm ra những giải pháp lý thuyết và thực tế mới về việc hình thành và triển khai chính sách công; phân tích các xu thế hiện hành trong quản trị công và đề xuất những giải pháp thay thế mới về việc ra quyết định và thực hiện thông lệ về quản trị công; đặc biệt chú ý đến việc phân tích và đánh giá mang tính phản biện về các quy trình của quản trị công ở Đông và Trung Âu; góp phần cải thiện phương pháp luận nghiên cứu trong lĩnh vực chính sách công; bảo đảm việc phổ biến có hiệu quả kiến thức khoa học bằng cách xuất bản các nghiên cứu mới nhất mang tính phù hợp và các bài phê bình hội nghị. Tạp chí này xuất bản hàng quý bằng tiếng Anh. Các bài báo nghiên cứu nộp cho tạp chí này được bình duyệt theo quy trình bình duyệt kín hai chiều. Tạp chí Học thuật Chính sách và Quản trị Công được đưa vào Scopus, EBSCO Publishing, Inc., C.E.E.O.L., PROQUESTvà các cơ sở dữ liệu của ULRICH.

 

 1. http://www.rassweb.org/Journal-of-Public-Policy-Governance.html Tạp chí Chính sách Công & Quản trị (Journal of Public Policy & Governance - JPPG) là một tạp chí được bình duyệt quốc tế được Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội Sciences (RASS) xuất bản. JPPG xuất bản những bài báo nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm chất lượng cao đóng góp nổi bật cho chuyên ngành Chính sách Công và Quản trị: Sở các ngành phi nông nghiệp ở nông thôn, luật hợp đồng công,  quy chế đấu thầu mua sắm và điều lệ thương nghiệp, luật môi trường và năng lượng, y tế công cộng, luật Hiến pháp/chính phủ điện tử/chính quyền địa phương/hành chính, luật vựng/bài bình luận, phân tích/phê bình pháp chế, quyết định tòa án, quyền tài phán, học thuyết pháp lý quốc tế, hiệp ước quốc tế, giải quyết tranh chấp quốc tế, quyền nuôi con- bắt cóc trẻ em, luật vận tải, luật hình sự, nhân quyền, tự do dân sự, luật lao động và chính sách xã hội, luật kiểm soát vũ khí, luật xung đột vũ trang và luật an ninh tập thể, chủ nghĩa khủng bố, nạn diệt chủng, an ninh con người, luật truyền thông đại chúng bao gồm thông tin về khu vực công, thuế/thương mại/luật, kinh tế học quốc tế, quản lý tiền tệ, những nguyên tắc cơ bản của luật công (thủ tục lập pháp/bảo vệ tố tụng), Quản trị, Điều tiết của chính phủ và liên chính phủ, sự ổn định của hoạt động ngân hàng, thị trường tài chính và tính ổn định, chính sách tài chính, chính sách và quản lý nợ công, chính sách tiền tệ, chính sách quản lý đầu tư, chính sách cạnh tranh, ngoại thương và chính sách.
 2. https://content.sciendo.com/view/journals/cejpp/cejpp-overview.xml Tạp chí Trung Âu về Chính sách Công (The Central European Journal of Public Policy -CEJPP) là một tạp chí được bình duyệt, đa ngành, truy cập mở chú trọng đến các bài báo phân tích, lý thuyết và phương pháp luận trong lĩnh vực chính sách công. Mục tiêu của CEJPP là cung cấp cho các học giả và chuyên gia trong các lĩnh vực chính sách khác nhau với những thành tựu về lý thuyết và phương pháp luận về chính sách công được ủng hộ bởi nghiên cứu thực nghiệm có cơ sở. CEJPP bàn về tất cả các chủ đề của chính sách công bao gồm các dịch vụ xã hội và chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường, giáo dục, thị trường lao động, di cư, an ninh, tài chính công và ngân sách công, cài cách hành chính, đánh giá hiệu quả hoạt động, quản trị và các vấn đề khác. Tạp chí cố gắng tìm ra sự cân bằng giữa việc mô tả, việc giải thích và đánh giá các chính sách công đồng thời khuyến khích nhiều phương thức tiếp cận khoa học xã hội, cả về mặt định lượng và định tính. Mặc dù tạp chí chủ yếu chú trọng đến Trung Âu, các đóng góp có liên quan từ những khu vực địa lý khác cũng được hoan nghênh nhằm nâng cao nghiên cứu chính sách công ở Trung Âu.
 3. Open Journal of Political Science: Tạp chí Mở Khoa học Chính trị http://www.scirp.org/journal/AllArticle.aspx?JournalID=744 

 

Tạp chí Tiến bộ trong các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn (Journal of Advances in Humanities and Social Sciences –JAHSS) được xuất bản bởi Nhà Xuất bản TAF. JAHSS là một tạp chí được phản biện kín hai chiều chuyên nâng cao lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. JAHSS xuất bản những nghiên cứu mới nhất trong nhiều lĩnh vực khác nhau của các ngành khoa học xã hội và nhân văn. JAHSS đóng góp lớn vào lĩnh vực Giáo dục, Tâm lý, Triết học, Luật, Chính trị, Khảo cổ học, Lịch sử, Địa lý, Chính sách Công, Chính quyền, Xã hội học, Nhân khẩu học, Công tác Xã hội, Truyền thông, Môi trường, Tương tác giữa Con người và Công nghệ, Nghiên cứu Văn hóa, Nhân chủng học, Ngôn ngữ học, Thực phẩm và Sức khỏe, Quan hệ Quốc tế. So với các tạp chí khác trong các ngành khoa học xã hội và nhân văn, JAHSS mang tính độc đáo ở chỗ là tạp chí này hết sức khuyến khích các nghiên cứu liên ngành. Tạp chí mời gọi các tác giả nộp các bài báo nghiên cứu của tất cả các lĩnh vực trong các ngành khoa học xã hội và nhân văn.

 

 1. https://www.rsfjournal.org/

RSF: Tạp chí Khoa học Xã hội của Quỹ Russell Sage (RSF:The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences) là một tạp chí truy cập mở được bình duyệt cung cấp các bài báo nghiên cứu thực nghiệm nguyên gốc của các học giả có uy tín và học giả mới nổi. Tạp chí được thiết kế nhằm nâng cao sự hợp tác liên ngành trong các số phát hành kịp thời  thu hút sự quan tâm các viện sĩ, nhà hoạch định chính sách và công chúng nói chung. Mỗi một kỳ/số lần phát hành của tạp chí liên quan đến một chủ đề nào đó về bản chất và tập trung vào một câu hỏi nghiên cứu cụ thể hoặc một lĩnh vực quan tâm.  Phần giới thiệu cho mỗi kỳ sẽ bao gồm một phần tổng quan có thể tiếp cận, mang tính khái quát, và tổng hợp câu hỏi nghiên cứu đang được xem xét và cân nhắc từ các ngành khoa học xã hội khác nhau.

 1. Open Journal of Social Sciences: Tạp chí Mở Khoa học Xã hội http://www.scirp.org/journal/jss/   
 2. http://www.bu.edu/swrnet/
 3. https://www.luc.edu/socialwork/praxis/
 4. http://crispinc.org/social-work-resources/
 5. https://www.socialworkers.org/
 6. http://www.sswr.org/
 7. https://www.cswe.org/
 8. https://www.socialworkhelper.com/
 9. https://ssw.uconn.edu/our-community/centers-institutes-projects/nancy-a humphreys-institute-for-political-social-work
 10. http://www.naddssw.org/
 11. http://nofsw.org/
 12. http://www.socwork.net/sws

     

KINH TẾ

 1. http://www.ijbssnet.com/

 Tạp chí Quốc tế về Kinh doanh và Khoa học Xã hội ( International Journal of Business and Social Science - IJBSS) là một tạp chí được bình duyệt truy cập mở do Trung tâm Thúc đẩy Ý tưởng, Hoa Kỳ (Center for Promoting Ideas - CPI, USA) xuất bản. Mục tiêu chính của IJBSS là cung cấp một nền tảng tri thức dành cho các học giả quốc tế.  IJBSS nhằm thúc đẩy các nghiên cứu liên ngành trong kính doanh và khoa học xã hội và trở thành tạp chí hàng đầu về kinh doanh và khoa học xã hội trên thế giới. Tạp chí này xuất bản những bài báo nghiên cứu trong các lĩnh vực quản lý, marketing, tài chính, kinh tế học, nghiệp vụ ngân hàng, kế toán, quản lý nguồn nhân lực, kinh doanh quốc tế, khách sạn và du lịch, phát triển khởi nghiệp, đạo đức kinh doanh, quan hệ quốc tế, luật, nghiên cứu phát triển, nghiên cứu dân số, khoa học chính trị, lịch sử, báo chí và truyền thông đại chúng, quản trị công ty, nghiên cứu giao thoa văn hóa, quản trị công/hành chính công, tâm lý học, triết học, xã hội học, nghiên cứu phụ nữ, nghiên cứu tôn giáo, phúc lợi xã hội, nhân chủng học, ngôn ngữ học, giáo dục và vv…

 1. Levy Economics Institute:    http://www.levyinstitute.org/                                                                       

Học viện Kinh tế học Levy của Đại học Bard, được thành lập vào năm 1986 nhờ sự giúp đỡ lớn lao của Ủy viên Quản trị Đại học Bard Leon Levy, là một tổ chức nghiên cứu chính sách công phi lợi nhuận và không thuộc một đảng phái nào. Học viện Levy khuyến khích tính đa dạng của ý kiến khi xem xét các vấn đề chính sách kinh tế đồng thời nỗ lực chuyển đổi những tranh luận thuộc ý thức hệ thành cuộc tranh luận có hiểu biết. Mục đích cuối cùng của toàn bộ những nghiên cứu và các hoạt động của Học viện Levy là nhằm phục vụ cộng đồng lập chính sách đông đảo hơn ở Hoa Kỳ và những khu vực còn lại trên thế giới bằng cách tạo điều kiện cho các học giả và các nhà lãnh đạo trong kinh doanh, lao động, và chính phủ cùng nhau hợp tác để giải quyết các vấn đề mà mọi người cùng quan tâm. Để khuyến khích các vấn đề kinh tế được thảo luận, Học viện Levy thông qua các ấn bản phẩm, các hội nghị, hội thảo, hội nghị chuyên đề, bằng chứng hội nghị, và các hoạt động khác, phổ biến những điều đã khám phá đến các độc giả quốc tế bao gồm các viên chức công, giám đốc điều hành khu vực tư nhân, các viện sĩ và công chúng nói chung.

 1. The World Bank   https://openknowledge.worldbank.org/

Ngân hàng Thế giới là nguồn duy nhất lớn nhất về tri thức phát triển. Kho    Tài nguyên Kiến thức Mở của Ngân hàng Thế giới (OKR) là kho tài nguyên truy cập mở chính thức của Ngân hàng Thế giới dành cho kết quả nghiên cứu và các sản phẩm tri thức. Bằng cách mở rộng và cải thiện hoạt động truy cập công trình nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Thế giới tập trung khuyến khích đổi mới và cho phép tất cả mọi người trên thế giới sử dụng kiến thức của Ngân hàng để giúp cải thiện cuộc sống của những người đang sống trong nghèo khổ. OKR liên tục được cập nhập với nội dung mới, cũng như các báo cáo và nghiên cứu mang tính kế thừa. Kể từ khi thành lập vào năm 2012, hàng triệu xuất bản phẩm đã được tải xuống từ OKR, và gần một nữa số người sử dụng các dữ liệu này sống ở các nước đang phát triển.Việc tìm thấy nội dung ở trên OKR rất nhanh và dễ dàng: người sử dụng có thể duyệt qua nội dung của Ngân hàng Thế giới theo Bộ sưu tập, Tác giả, Ngày Xuất bản, Chủ để và Nhan đề. Tìm kiếm Nâng cao có sẵn và tìm kiếm siêu dữ liệu như là nhan đề, tóm tắt, từ khóa, vv…. Nhiều bộ lọc để giới hạn kết quả tìm kiếm cũng có sẵn chẳng hạn như là lọc nội dung theo Tác giả, Ngày tháng, Chủ đề, Loại Nội dung, từ khóa, Vùng, hoặc Quốc gia.

 1. http://worldsciencepublisher.org/ojs/index.php/index/index

Trang web này cho phép người dùng truy cập hai tạp chí mở:  Advances in Applied Economics and Finance(AAEF) và Advances in Computer Science and Applications (ACSA).

Tiến bộ trong Kinh tế học Ứng dụng và Tài chính (AAEF) dành toàn bộ thời gian xuất bản những công trình nghiên cứu để sinh viên, kỹ thuật viên và các giáo sư chia sẻ những tiến bộ trong Kinh tế học Ứng dụng và Tài chính. AAEF có thể đóng một vai trò quan trọng trong khoa học và kỹ thuật trong tương lai. Tạp chí này hoạt động như một nền tảng công nghệ thúc đẩy những ứng dụng mới dành cho tất cả các nhà khoa học và các kỹ sư tham gia vào nghiên cứu và phát triển trong những lĩnh vực phát triển nhanh này. Tất cả các xuất bản phẩm đều truy cập mở ở dạng toàn văn và tải xuống miễn phí.

Tiến bộ trong Khoa học Máy tính và Ứng dụng (ACSA), một tạp chí truy cập mở, bình duyệt quốc tế, hướng đến xuất bản những bài báo nghiên cứu đầu tiên và phê bình những bài báo trong nhiều lĩnh vực khác nhau của Tiến bộ trong Khoa học Máy tính và những Ứng dụng của nó. Đây là một diễn đàn quốc tế dành cho các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và các kỹ sư tham gia vào tất cả các lĩnh vực của Tiến bộ trong Khoa học Máy tính và Ứng dụng của nó và những lĩnh vực có liên quan của nó để xuất bản các bài nghiên cứu có chất lượng cao đã được bình duyệt. Tạp chí này khảo sát và phê bình các bài báo từ các chuyên gia trong lĩnh vực này, nâng cao sự hiểu biết những khuynh hướng tiên tiến và mới nhất trong lĩnh vực này. Nội dung bao gồm công trình nghiên cứu nguyên tác và những ý tưởng cách tân, các ứng dụng trên khắp thế giới. ACSA tìm kiếm những bài báo chât lượng cao, tường trình các khái niệm mới, những bài phân tích và các kết quả thí nghiệm trong các lĩnh vực.

 1. Journal of Risk and Financial Management: http://www.mdpi.com/journal/jrfm                                                          

Tạp chí Quản lý Tài chính và Rủi ro (JRFM ) (ISSN 1911-8074; ISSN 1911-8066 dành cho ấn bản in) là một tạp chí truy cập mở quốc tế được bình duyệt bàn về quản lý tài chính và rủi ro. JRFM  trước đây do Giáo sư Tiến sĩ  Raymond A.K. Cox chủ biên và Giáo sư  Tiến sĩ Alan Wong xuất bản trực tuyến một tập mỗi năm từ năm 2008 đến cuối năm 2012. Kế từ tháng 10 năm 2013, tạp chí này được MDPI xuất bản trực tuyến hàng quý.

 1. International Journal of Financial Studies: http://www.mdpi.com/journal/ijfs

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Quốc tế (ISSN 2227-7072) là một tạp chí truy cập mở quốc tế có giá trị học thuật, được bình duyệt bàn về thị trường tài chính, các công cụ, chính sách, và nghiên cứu quản lý do MDPI xuất bản trực tuyến hàng quý.

 1. Modern Economy: Kinh tế Hiện đại: http://www.scirp.org/journal/me/ 
 2. Theoretical Economics Letters: Thư tín Kinh tế học Lí thuyếthttp://www.scirp.org/journal/tel/ 
 3. Journal of Financial Risk Management: Tạp chí Quản trị Rủi ro Tài chính: http://www.scirp.org/journal/jfrm/ 
 4. Journal of Mathematical Finance: Tạp chí Kinh tế Toán học      http://www.scirp.org/journal/jmf/
 5. Journal of Service Science and Management: Tạp chí Khoa học Dich vụ và Quản lý:http://www.scirp.org/journal/jssm/
 6. Open Journal of Business and Management: Tạp chí Mở Kinh doanh và Quản trị:   http://www.scirp.org/journal/ojbm/ 
 7. Arabian Journal of Business and Management Review: Tạp chí Mở Ả rập về Phê bình Kinh doanh và Quản trị: https://www.omicsonline.org/arabian-journal-business-management-review.php

 

 1. The Dalhousie Journal of Legal Studies: https://ojs.library.dal.ca/djls

Tạp chí Nghiên cứu Pháp lý của Dalhousie (DJLS ) là một tạp chí học thuật phi lợi nhuận công bố công trình nghiên cứu của các sinh viên luật hiện hành và cựu sinh viên mới tốt nghiệp gần đây ở Canada và trên khắp thế giới. Tạp chí này  được thành lập vào năm 1991, là một diễn đàn thúc đẩy mọi người suy ngẫm và tranh luận về các vấn đề pháp lý đương thời. Là một trong những ấn bản duy nhất thuộc loại này ở Canada, Tạp chí như là một phương tiện duy nhất dành cho các sinh viên luật công bố công trình nghiên cứu của họ. DJLS được xuất bản một lần trong năm học và duy trì hoạt động trên cơ sở đặt mua rộng rãi bao gồm các hãng luật, các thư viện trường luật, tập đoàn, các bộ ngành của chính phủ, cựu sinh viên, và các chuyên gia pháp lý từ khắp nơi trên thế giới. Tạp chi này cũng được lập chỉ mục trong cơ sở dữ liệu HeinOnline.

 1. Canadian Journal of Law and Technology: https://ojs.library.dal.ca/CJLT                                                              

Tạp chí Luật và Công nghệ của Canada (CJLT) là một tạp chí về luật pháp có uy tín hàng đầu của Canada đề cập đến các vấn đề pháp lý liên quan đến luật và công nghệ theo quan điểm của Canada và quốc tế. Được xuất bản hai lần trong một năm kể từ năm 2002, CJLT do Robert Currie và Steve Coughlan của Học viện Luật và Công nghệ của Dalhousie biên tập và Thomson Carswell xuất bản. Tạp chí này đề cao các bài báo, những bài bình luận và phê bình sách về các vấn đề luật và công nghệ. Trang web Hệ thống Tạp chí Mở Dalhousie lưu trữ nội dung CJLT một năm sau lần đầu xuất bản. Các số tạp chí bản in và bản trực tuyến hiện hành của CJLT có sẵn bằng cách đặt mua từ Thomson Carswell.

 1. Knowledge@SchulichLaw:   https://ojs.library.dal.ca/KNOWSL        

Một ấn bản nêu bật nội dung nghiên cứu của các giảng viên  trường Luật Schulich dưới  nhiều định dạng trực tuyến khác nhau như video, âm thanh và văn bản v.v…   

 1. GlobaLex: http://www.nyulawglobal.org/Globalex/index.html#                            

GlobaLex là một bộ sưu tập trực tuyến những chỉ dẫn nghiên cứu về  hơn 140 quốc gia. Đây là một khởi điểm tuyệt vời để tiến hành nghiên về bất kì một quốc gia cụ thể nào.

 1. Cornell's.Legal.Information.Institute-World.Law: https://www.law.cornell.edu/world : Bộ sưu tập LII (Học viện Thông tin Pháp lý ) về các tài liệu pháp lý được thu thập theo quốc gia, theo châu lục, các nguồn có thể truy cập trên internet về các hiến pháp, các đạo luật, ý‎ kiến của tòa án, và các tài liệu pháp lý có liên quan trên khắp thế giới. Bộ sưu tập này cũng tổ chức các tài nguyên và các bộ sưu tập tài liệu về luật Quốc tế.
 2. American Law Sources Online: http://www.lawsource.com/also/: Trang Web này cung cấp bộ sưu tập các đường liên kết dẫn đến các nguồn có thể truy cập trực tuyến về luật pháp dành cho Hoa Kỳ, Canada và Mehicô. Trang web này chứa đựng các đường liên kết khác đến các nguồn hỗ trợ mang tính chú thích và thực hành hiện sẵn có miễn phí và cả tính phí. Trang web này cũng có những phần nói về cung cấp các câu trả lời mang tính pháp lý giải đáp các câu hỏi cụ thể và tìm kiếm luật sư.
 3. Nations:  http://www.un.org/en/sections/what-we-do/uphold-international-law/index.html  Đây là trang Web của Tổ chức Liên Hợp Quốc cung cấp đầy đủ thông tin về luật pháp Quốc tế: Giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia, các Tòa án, Hội đồng Bảo an và Luật Quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật biển…
 4. Beijing Law Review: Phê bình Luật pháp Bắc Kinh: http://www.scirp.org/Journal/bl

 

 1. pjoes.com      Tạp chí Nghiên cứu Môi trường của Ba Lan (Polish Journal of Environmental Studies) xuất bản các bài báo nghiên cứu nguyên thủy và các bài phê bình mang tính phản biện về những chủ đề sau: nghiên cứu ô nhiễm môi trường cơ bản và ứng dụng bao gồm kỹ thuật môi trường; kiểm soát ô nhiễm của khí quyển, nước (nước biển và nước ngọt), đất và các vật liệu sinh học; xác định các chất có hại, bao gồm các kiểu phân hủy chuyển hóa; các phương pháp phân tích dành cho các kiểu phân hủy chuyển hóa hoặc các kiểu phân hủy hóa học khác trong môi trường và trong các mẫu sinh học; sự phát triển của các phương pháp phân tích, dụng cụ và kỹ thuật mới để kiểm soát chất gây ô nhiễm; tuần hoàn của các chất gây ô nhiễm trong môi trường và các tác động của chúng lên sinh vật sống; xúc tác theo định hướng môi trường; các hiểm họa đối với sức khỏe và sự an toàn của con người; sử dụng và quản lý phế liệu; cải tạo đất; các báo cáo hội nghị, các báo cáo khoa học và kỹ thuật và phê bình sách.

 

 1. International Journal of Georesources and Environment – IJGE https://ojs.library.dal.ca/IJGE

Tạp chí Quốc tế về các Nguồn tài nguyên Địa chất và môi trường – IJGE cung cấp một diễn đàn mở quốc tế dành cho các nhà nghiên cứu và những người hành nghề xuất bản các bài nghiên cứu nguyên tác có giá trị học thuật và chất lượng cao, những bài phê bình mới nhất và các nghiên cứu tình huống về rất nhiều chủ đề khác nhau có liên quan đến sự phát triển và việc sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên có trên trái đất và các vấn đề môi trường liên quan đến việc sử dụng các nguồn tài nguyên này.

 1. Atmospheric and Climate Sciences: Khoa học khí quyển và Khí hậu http://www.scirp.org/journal/acs/
 2. Journal of Geoscience and Environment Protection: Tạp chí Khoa học Trái đất và Bảo vệ Môi trường   http://www.scirp.org/journal/gep/
 3. Journal of Environmental Protection: Tạp chí Bảo vệ Môi trường http://www.scirp.org/journal/jep/
 4. Journal of Water Resource and Protection: Tạp chí Nguồn nước và Bảo vệ  http://www.scirp.org/Journal/jwarp/
 5. ResourcesOpen Access Journal  http://www.mdpi.com/journal/resources  Nguồn Tài nguyên là một tạp chí truy cập mở, học thuật quốc tế về chủ đề tài nguyên thiên nhiên. Tạp chí này xuất bản các bài đánh giá, các bài báo nghiên cứu thường xuyên, truyền thông và các ghi chú ngắn, và không có giới hạn về độ dài của các bài báo.
 6. http://tapchimoitruong.vn/pages/category.aspx?item=Nghi%C3%AAn-c%E1%BB%A9u-1619  Tap chí Môi trường (tiền thân là Tạp chí Bảo vệ môi trường) là cơ quan ngôn luận của Tổng cục Môi trường, Bộ Tài Nguyên & Môi Trường. Tạp chí thường xuyên giới thiệu, cập nhật kết quả nghiên cứu, điều tra; công nghệ, giải pháp tiên tiến, thân thiện môi trường; mô hình, tổ chức xã hội hoạt động tích cực đóng góp hiệu quả cho công tác bảo vệ môi trường.
 7. E Magazine: The Environmental Magazine: Tạp chí Điện tử: Tạp chí Môi trường  https://emagazine.com/ 
 8. Advances in Climate Change Research : Tạp chí những tiến bộ trong Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu http://www.sciencedirect.com/science/journal/16749278/4/4
 9. http://esi.gov.vn/  Đây là trang web của Viện Khoa học Môi trường (ESI: Environmental Science Institute) cung cấp các thông tin về hoạt động nghiên cứu, các dịch vụ, các văn bản pháp quy liên quan về môi trường cũng như cung cấp các liên kết website đến Tổng Cục Môi Trường, Cổng Thông tin Quan trắc Môi trường, Trung tâm Truyền thông Tài nguyên Môi trường…
 10. Agriculture, Ecosystems & Environment: Tạp chí Nông nghiệp, các Hệ thống sinh thái & Môi trường http://www.sciencedirect.com/science/journal/01678809
 11. Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management: Công nghệ Nano Môi trường, Giám sát & Quản l‎ý  http://www.sciencedirect.com/science/journal/22151532

 

 1. https://educationaltechnology.net/ijet/index.php/ijet

Tạp chí Quốc tế về Công nghệ Giáo dục (The International Journal of Educational Technology - IJET) là một tạp chí quốc tế trực tuyến truy cập mở được bình duyệt trong lĩnh vực công nghệ giáo dục. Được xuất bản bởi Hội Công nghệ Giáo dục Quốc tế, IJET dành cho các giáo sư, giáo viên, nhà phát triển, nhà nghiên cứu, nhà quản trị, nhà giáo dục, nhà đào tạo doanh nghiệp, và điều phối viên công nghệ đại diện cho tất cả các ngành học và bậc đào tạo và bậc học. IJET được xuất bản trực tuyến hai lần một năm và sẵn có truy cập miễn phí. Tạp chí này thu hút sự quan tâm của các viện sĩ, sinh viên, người đang hành nghề, và các nhà lãnh đạo giáo dục – những người mong muốn không bị tụt hậu với học thuật, xây dựng học thuyết, đánh giá và nghiên cứu thực nghiệm trong các lĩnh vực mà việc giảng dạy được thực hiện nhờ các công nghệ máy tính. Tạp chí này được lập chỉ mục bởi Google Scholar, DOAJ, EBSCOhost, ERIC (Education Resources Information Center). Tạp chí Quốc tế về Công nghệ Giáo dục là tạp chí học thuật tuân thủ các chuẩn cao nhất của bình duyệt và thu hút sự tham gia của các học giả có uy tín và học giả mới nổi từ khắp nơi trên thế giới.

 1. https://ajet.org.au/  

Tạp chí Công nghệ Giáo dục Australasian (Australasian Journal of Educational Technology) là tạp chí của ASCILITE, Hội Máy tính sử dụng trong học tập ở bậc giáo dục đại học của Australasian. Tạp chí này nhằm thúc đẩy nghiên cứu và học thuật về tích hợp công nghệ trong giáo dục đại học, nâng cao việc thực hành một cách có hiệu quả và thông báo chính sách. AJET được lập chỉ mục ở Scopus, Thomson Reuters Web of Science, EDITLib, ngân hàng nghiên cứu Học tập tích hợp Trực tuyến ACER và Giáo dục Từ xa và Dịch vụ Tạp chí Điện tử EBSCOhost. Thống kê trích dẫn. AJET xuất hiện ngay trong  Báo cáo Trích dẫn Tạp chí ISI Thomson Reuters (Chỉ mục Trích dẫn Khoa học Xã hội), Chỉ số Trích dẫn của Google Scholar và xếp hạng tạp chí Scopus SCImago. Trước khi Tập/Quyển 20, năm 2004 được phát hành, AJET đã được xuất bản dưới nhan đề Australian Journal of Educational Technology. AJET không tính lệ phí xuất bản. AJET hoan nghênh những bản thảo chưa được xuất bản nâng cao sự hiểu biết về công nghệ giáo dục trong các môi trường giáo dục sau phổ thông, bao gồm giáo dục đại học và sau đại học, việc học tập suốt đời và việc đào tạo.

 1. https://www.cjlt.ca/

Tạp chí Học tập và Công nghệ Canada (Canadian Journal of Learning and Technology- CJLT) là một tạp chí được bình duyệt hoan nghênh các bài báo khoa học về tất cả các lĩnh vực công nghệ giáo dục và học tập. Các chủ đề có thể bao gồm nhưng không giới hạn: thuyết học tập và công nghệ, nhận thức và công nghệ, lý thuyết và ứng dụng thiết kế giảng dạy, học trực tuyến, các ứng dụng máy tính trong giáo dục, sự mô phỏng và việc chơi trò chơi trên máy tính, và các mặt khác của việc sử dụng công nghệ trong quá trình học tập. Một mục tiêu quan trọng của tạp chí này là đóng góp vào thuyết học tập ngay trong lĩnh vực công nghệ giáo dục. Các bản thảo có thể được nộp hoặc là bằng tiếng Anh hoặc bằng tiếng Pháp. CJLT được lập chỉ mục trong Scopus, Web of Science (ESCI), ERIC, DOAJ, Ulrichs, Google Scholar, EBSCO, và các cơ sở dữ liệu khác. Ban biên tập của tạp chí gồm Tony Bates -  Đại học British Columbia, Canada; Robert M. Bernard - Đại học Concordia, Canada; Saul Carliner - Khoa Giáo dục - Đại học Concordia ; Linda Price - Đại học Mở UK, Vương Quốc Anh; Thomas Reeves – Đại học Georgia, Hoa Kỳ…

 1. http://www.internationaljournalcorner.com/index.php/ijird_ojs/index

Tạp chí Quốc tế Nghiên cứu Đổi mới và Phát triển (International Journal of Innovative Research & Development)  (ISSN 2278 – 0211) là một trong những tạp chí được phát hành bởi International Journal Corner, một bộ phận của'Globeedu Group' ở Ấn Độ. Đây là tạp chí quốc tế đa ngành phát hành hàng tháng bao quát nhiều lĩnh vực khác nhau của nghiên cứu giáo dục, khuyến khích công trình nghiên cứu đổi mới và có chất lượng. Tạp chí đa ngành này tập trung vào nhiều ngành cơ bản của nghiên cứu đương thời như Khoa học, Quản lý, Công nghệ và Nhân văn với sự tập trung đồng đều cho từng lĩnh vực. Ban biên tập cũng hoan nghênh những bài báo khoa học có tính đổi mới tái định nghĩa bất cứ lĩnh vực nghiên cứu nào. Tạp chí Quốc tế Nghiên cứu Đổi mới và Phát triển đã được lập chỉ mục trong những cơ sở dữ liệu điện tử sau đây: Ulrich's, Hoa Kỳ; BASE, DOAJ (Thư mục các tạp chí truy cập mở), Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB (Đức), Open J-Gate (Ấn Độ), DRJI (Directory of Research Journal Indexing)

 1. https://online-journals.org

Tạp chí Quốc tế những Công nghệ Mới nổi trong Học tập (International Journal of Emerging Technologies in Learning - iJET) là một tạp chí nguồn mở liên ngành chú trọng đến việc trao đổi các khuynh hướng phù hợp và các kết quả nghiên cứu cũng như việc trình bày các kinh nghiệm thực hành đạt được trong khi việc phát triển và thử nghiệm các yếu tố công nghệ giúp cải thiện việc học tập. Chính vì vậy, tạp chí có mục tiêu thu hẹp khoảng cách giữa các tạp chí nghiên cứu học thuật thuần túy và các ấn phẩm mang tính thiết thực hơn. Tạp chí này đề cập đầy đủ các chủ đề từ nghiên cứu, phát triển ứng dụng đến các báo cáo kinh nghiệm và các mô tả sản phẩm.

 1. http://ojs.aishe.org/index.php/aishe-j/index

 AISHE-J là một tạp chí nghiên cứu học thuật truy cập mở được bình duyệt chuyên về giảng dạy và học tập ở bậc đại học. AISHE-J hoan nghênh các tác giả nộp các bản thảo trình bày công trình nghiên cứu học thuật nguyên thủy hoặc bài bình luận về bất cứ khía cạnh nào của giảng dạy và học tập đại học. Tạp chí xuất bản các công trình nghiên cứu về các phương pháp hoặc cách tiếp cận sư phạm –  thuộc một lĩnh vực cụ thể hoặc xuyên ngành, bao gồm việc sử dụng phù hợp các công cụ hoặc công nghệ; Đánh giá, thiết kế chương trình đào tạo và giảng dạy; thích ứng với nhu cầu thay đổi, kỳ vọng và  những  đặc trưng của sinh viên; quốc tế hóa: chuẩn bị cho sinh viên trở thành công dân toàn cầu; bảo đảm và nâng cao chất lượng; dạy học có sự hỗ trợ của công nghệ; quản lý hoặc cơ cấu của giáo dục đại học. Tạp chí đòi hỏi trong mọi trường hợp các công trinh nghiên cứu phải nhấn mạnh đến  nhận xét và đánh giá hơn là chỉ tập trung vào việc mô tả chuyện gì đang xảy ra.

 1. http://www.jotse.org/

The Journal of Technology and Science Education (JOTSE) là một tạp chí quốc tế xuất bản nghiên cứu liên ngành trong khuôn khổ giáo dục đại học và đặc biệt tập trung vào các lĩnh vực công nghệ và khoa học. JOTSE phục vụ như một diễn đàn quốc tế để tham khảo về giáo dục kỹ thuật. Định hướng về đổi mới giảng dạy, tạp chí này sẽ được xuất bản hai lần trong năm và sẽ bao gồm các công trình nghiên cứu nguyên thủy, nghiên cứu và dự án liên quan đến các phương pháp luận và các công cụ hỗ trợ học tập mới có liên quan đến rất nhiều môn học mà những nghiên cứu kỹ thuật và nghề nghiệp bao gồm. Ngoài ra, JOTSE cũng sẽ phát hành các số đặc biệt về chủ đề công nghệ từ nhiều lĩnh vực khác nhau thu hút sự quan tâm chung trong giới công nghiệp, có thể được sử dụng như là những trường hợp thực tế trong môi trường lớp học và thực hành. Qua đó làm cho tính hiện thực của lực lượng lao động sát với việc học tập tại đại học.