Tagging
 
Tagging là g?
Tag là các từ hoặc cụm từ gán tới các chi tiết để tổ chức và ghi nhớ chúng. Bạn chia sẻ các tag của bạn với cộng đồng, cho phép bạn thấy các tag được gán tới các chi tiết bởi người khác. Thêm vào đó, các tag bạn gán tới các chi tiết cũng sẽ sẵn có cho cộng đồng. Bạn có thể gán nhiều thẻ tới một chi tiết như bạn muốn...
Tags assigned to an item can be displayed as one of the following:
*
ĐámMột danh sách các tag theo thứ tự chữ cái ở chỗ mà kích thước của văn bản ảnh hưởng đến mức độ phổ biến của tag, đó là, số các đối tượng mà bạn hoặc cộng đồng gán tới nó.
*
Danh sách - Một danh sách các tag được sắp xếp theo mức độ phổ biến, làm sao cho tag có mức độ phổ biến nhất xuất hiện ở đầu danh sách. Số các đối tượng được gán vào thẻ này xuất hiện trong ngoặc bên phải tag.
Ấn vào một thẻ để tìm kiếm tất cả các đối tượng được gán vào nó. Sử dụng bảng Tagging, bạn có thể:
*
Xem tất cả các tag được gán tới đối tượng này
*
Gán và xóa các tag của đối tượng này
*
Tìm kiếm tất cả các đối tượng vừa được gán tới một trong những tag của đối tượng này.
Tôi làm thế nào để tag?
Các tag bạn thấy được liệt kê theo mức độ phổ biến, với thẻ phổ biến nhất ở trên đầu danh sách. Bạn có thể thấy tất cả các tag bạn đang sử dụng cũng như mọi người làm với đối tượng này.
Khi bạn gán một thẻ, phải nhớ câu hỏi sau, "Các tag hoặc các từ sẽ giúp tôi nhớ trang này trong một vài tháng tới là gì ?" Đây là điểm khởi đầu tốt cho việc gán các thẻ. Bạn không thể dựa vào thiết kế của hệ thống để cung cấp một biên mục thích hợp. Bạn tạo các tag như bạn cần chúng, và sử dụng chúng tạo nên cảm giác tốt nhất đối với bạn.
*Đừng xóa các tag đang tồn tại từ khu vực Thêm hoặc xóa các tag của đối tượng hiện tại trừ khi bạn muốn xóa chúng từ đối tượng này.
Bạn có thể làm như sau:
*
Gán tag đang tồn tại tới đối tượng hiện tại. Chọn hộp bên cạnh tag bạn muốn gán tới đối tượng hoặc gõ tên tag vào khu vực Thêm hoặc xóa các tag của đối tượng hiện tại. Bạn có thể kiểm tra nhiều tag như bạn muốn. Nếu bạn đang gõ tên tag vào khu vực Thêm hoặc xóa các tag của đối tượng hiện tại, gõ dấu phẩy giữa các tên tag.
*
Gán một thẻ mới tới đối tượng hiện tại. Gõ tên của thẻ mới đó trong khu vực Thêm hoặc xóa các tag của đối tượng hiện tại
*Các thẻ không thể quá 35 kí tự và có thể chỉ có chữ cái, số, dấu gạch ngang, gạch dưới và hô ngữ.
*
Xóa tag của bạn khỏi đối tượng hiện tại. Xóa tag trong khu vực Thêm hoặc xóa các tag của đối tượng hiện tại hoặc bỏ dấu kiểm trong danh sách tag
Tôi tìm kiêm Tag thế nào?
Một danh sách các tag có sẵn trong trang Tags, chúng được sắp xếp theo mức độ phổ biến và được gán gần đây. Danh sách tag phổ biến nhất cũng có thể được hiển thị như một đám.
Bạn có thể tìm kiếm các thẻ bổ sung không xuất hiện trên trang Tags bằng cách gõ chuỗi tìm kiếm trong Tìm kiếm Tag và ấn GO.