Sử dụng Giỏ điện tử
Giỏ điện tử cho phép bạn lưu và tổ chức các đối tượng mà bạn tìm trong phiên làm việc trên Primo. Để truy cập Giỏ điện tử, ấn vào liên kết Giỏ điện tử ở đẩu trang.
 
Lưu các đối tượng vào Giỏ điện tử
Khi bạn chọn biểu tượng Ngôi sao cho một đối tượng trong kết quả tìm kiếm, hệ thống sẽ đánh dấu biểu tượng đó và thêm đối tượng đó vào thư mục Giỏ trong Giỏ điện tử.
*Bạn phải đăng nhập để lưu các đối tượng vào Giỏ điện tử cho các phiên sau.
Xóa các đối tượng từ Giỏ điện tử
Để xóa một đối tượng và tất cả các bản sao của no trong nhiều thư mục, chọn biểu tượng Ngôi sao sáng cạnh đối tượng trong các kết quả tìm kiếm.
Nếu bạn không muốn xóa tất cả các bản sao, bạn phải xóa trực tiếp từ Giỏ điện tử. Để có thêm thông tin cho việc xóa đối tượng từ Giỏ điện tử, xem Quản lý đối tượng.
Xem các đối tượng đã lưu trong Giỏ điện tử
Để xem các đối tượng được lưu trong Giỏ điện tử, ấn vào thư mục Giỏ hoặc các thư mục con của nó. Từ danh sách các đối tượng, ấn lên đối tượng mà bạn muốn hiển thị.
Quản lý thư mục
Từ thẻ Giỏ điện tử, bạn có thể thực hiện các toán tử sau trên các thư mục:
Sao thư mục—Ấn nút này để sao thư mục được chọn vào bộ nhớ. Thư mục gốc sẽ không bị thay đổi hoặc bị xóa.
Dán thư mục—Ấn nút này để dán thư mục cuối cùng trong bộ nhớ vào thư mục được chọn..
Xóa thư mục—Ấn nút này để xóa thư mục được chọn khỏi Giỏ.
Quản lý các đối tượng
Từ thẻ Giỏ điện tử, bạn có thể thực hiện các toán tử sau trên các đối tượng:
Cắt đối tượng—Ấn nút này để cắt các đối tượng đã được chọn và đặt chúng vào bộ nhớ.
Sao đối tượng—Ấn nút này để sao các đối tượng đã được chọn và đặt chúng vào bộ nhớ.
Dán đối tượng—Ấn nút này để dán các đối tượng cuối cùng trong bộ nhớ vào thư mục hiện tại.
Xóa đối tượng—Ấn nút này để xóa các đối tượng đã được chọn.
Gửi (nhiều) đối tượng qua E-Mail� Ấn nút này để gửi các đối tượng đã được chọn qua email
In (nhiều) đối tượng � Ấn nút này để in các đối tượng đã được chọn.
Lưu (nhiều) đối tượng � Chọn một lựa chọn (như là Đẩy vào Connotea) từ thực đơn Save đẩy xuống và sau đó ấn nút này để lưu các đối tượng đã chọn.
Thêm chú ý � Ấn nút này để thêm chú ý cho các đối tượng.
Sửa đổi chú ý � Ấn nút này để sửa đổi chú ý của đối tượng.